Grupu Haksesuk Kla'ak (Discussion Group)

Subscribe ba Kla'ak Online
Email:
Vizita grupu ne'e

13 March 2008

(LENO): Rede Feto Husu Dioseze Atu Responde Violensia Seksual Husi Padre

tim kla’ak

Padre ho inisial AL halo violensia seksual ba sarani feto. Tanba sa mak tenki liu husi mediasaun no la liu prosesu justisa normal? Instituisaun Igreza no familia rezolve liu hosi mediasaun hodi fo multa osan US $ 1000 ba vitima.  Tuir perspetiva Rede Feto katak problema ne'e la akontese iha Distritu Oekusi deit.

Kazu violensia sexual nebe akontese iha Oecusse fulan Outubru tinan 2005 nebe iha feto klosan ho idade 23 (rua nulu resin tolu) hetan violensia sexual husi padre ininsial AL depois ikus mai hetan oan feto ida nebe moris iha fulan Maiu tinan 2006.

Tuir informasaun no realidade ne'ebe mak kla'ak simu husi Advogadu vitima katak kazu ne'e konsege rejista ba iha tribunal Oecusse ho isi gugatan hateten AL rasik halo violensia sexual hasoru feto ne'ebé tuir mai hetan oan. Maibe AL rasik lakohi atu responsabiliza ba nia hahalok ne'ebe kontra morál.

Tuir Padre Pedro do Nascimento Noronha, nudar Padre parokia Oecusse katak los duni kazu violensia sexual halo husi amululik AL ba iha feto bin alin nain rua. Depois de kontinuasaun seidauk iha evidensia konkreta ida iha nebe bele hatudu katak Amululik ne'e maka halo sala ou feto oan nain rua ne'e maka hanesan vitima.

"Klaru tuir moral hanesan amululik ida hatudu hahalok ladiak ba sarani sira maibe hanesan feto no sarani ida mos tenki hatene an atu labele monu ba iha tensaun ida ne'e. Se'e nia hatene ema mane ne'e hanesan amululik nusa tenki husi nia an hodi monu ba sala. Ne'e duni labele hare'e sala mai husi amululik deit," tenik Padre Pedro.

Maibe tuir Inan-Aman husi vitima nain rua katak depois de akontesimentu ne'e padre ininsial AL seidauk mai hasoru familia vitima no responsabiliza ba nia oan husi moris mai to'o labarik oan ne'e halo tinan ida ho balu. "Ami hodi duni kazu ba iha tribunal liu husi NGO Lokal FFSO (Fundasaun Fatu Sinai Oekusi). Maibe atu hetan rezultadu, kleur los. Nee'e duni ikus mai iha tinan 2007 husi igreja Paroki no familia Amululik AL bolu ami ba rezolve liu husi dalan mediasaun ou justisa tradisional iha fatin igreja Parokia Oecusse. Familia husi AL multa sala osan valor $1000 mai ami familia vitima," tenik senhora Texeira hanesan Inan husi vitima.

Bolu familia rua hodi rezolve problema iha igreja parokia Oecusse mai husi inisiativa Amululik Pedro. Tanba nia mos hetan fiar husi Amu Bispo Dioseze Dili atu bele hamutuk rezolve problema ho familia rua ne'e, ne'ebé ikus mai iha konkordansia ida husi familia rua atu bele rezolve husi dalan mediasaun.

Hau hanesan inan husi Vitima lakohi ona atu koalia demais problema ida ne'e. Ami mos familia ida nebe baibain (kiak-kiik - red) no laiha kapasidade atu bele halo buat ruma, tanba ami hein kleur demais hetan rezultadu husi tribunal. Ne'e duni ami mos tuir deit saida maka Padre igreja Paroki Oecusse husu mai ami atu rezolve husi dalan mediasaun, nebe ikus Mi Padre Pedro mos promete mai familia vitima katak nia sei ajuda ami hodi levanta ba oin iha Dioseze rasik," dehan vitima nia inan ho oin ida nebe triste.

Avo husi labarik oan ne'e mos hatutan katak nia sei la hodi tan nia oan nia kazu atu ba rezolve iha dalan seluk fali. Maske ida ne'e tama iha tribunal tanba iha mediasaun ne'e sira halo ona promete ida iha padre igreja parokia Oecusse nomos familia AL sei la foti fila fali kazu sira nia oan ba oin. Sei sira kontra konkordansia ne'e hanesan inan-aman sei multa sala hodi troka osan dua kali lipat.

Bainhira  kazu AL ne'e atu rezolve iha institusaun Dioseze, Amu Pedro ne'e hatete katak ida ne'e laos nia servisu maibe ne'e Amu Bispo nia responsabilidade atu reposta nia hanesan padre bele fasilita familia rua ne'e hodi halo mediasaun." To'o agora AL no vitima seidauk hasoru malu hodi rezolve problema iha insitusaun Dioseze. Ida ne'e hau lahatene ita boot sira bele ba hasoru Amu Bispo Dioseze Dili tanba ida ne'e nia servisu no responsabilidade atu resposta," hatan Amu Pedro ho lian makas.

Ubalda Alves hanesan Direitora Rede Feto ba kla'ak hateten katak kazu violensia sexual halo husi Amululik, akontese iha Oecusse hanesan izemplo ida. Sei iha kazu balu hanesan ne'e akontese iha distritu balu mos. Sira vitima ou feto maluk seidauk iha korajen atu hatete sai ba iha publika no komunidade sobre akontesimentu tanba deit moe no ema nebe sai hanesan suspeitu maka padre. Kondisaun husi vitima ida ne'e sai hanesan difikuldade mai ami nebe servisu iha area promove feto nia direitu atu bele foti sira nia problema.

"Rede Feto mos simu kazu sobre violensia sexual nebe halo husi amululik iha distritu  Baucau maibe wainhira ami buka atu hakbesik an vitima la brani atu koalia sai sobre sira nia kazu rasik. Balu to'o hadok sira-an hodi muda hela fatin iha Indonezia. Balu mos ami buka koalia no koko telefone sira sempre tauk atu koalia sai," dehan aktivista feto ne'e iha ninia servisu fatin, Rede Feto, Kolmera.

Tuir Ubalda katak husi Rede Feto senti la kontenti saida maka amululik balu halo ba feto sira. "Hahalok hanesan ne'e kontra no viola direitus humanus liu-liu ema feto ida, tuir lolos Amululik ne'e sai hanesan ezemplu ida ba sosiadade. Maibe sai fali hanesan suspeitu ida ba violensia sexual," hatutan Ubalda.

Ne'e duni Rede Feto liu husi nia membrus hanesan Fokupers, Alola Foundation nomos parseiru Pradet, JSMP no NGO sira seluk prontu atu bele fo asistensia ba iha vitima se karik hakarak fo sai nia problema.

Ubalda mos haforsa tan katak Rede Feto ho nia membrus prontu atu ajuda liu husi asistensia uma mahon hodi halo konseling, asistensia legal sekarik hakarak hodi ba prosesu tribunal nomos sei fo korajen ba nia ho ami nia forsa tomak. Kazu abuzu ou violensia sexual ida ne'e krimi laos kazu baibain nebe persiza resolve husi mediasaun ou justisa tradisional. "Persiza liu husi prosesu justisa iha tribunal, tanba liu husi tribunal nia sei hetan direitu hanesan vitima iha lei nia oin," afirma eiz membru staf Fokupers ne'e.

Ubalda realsa tan katak hanesan reprezentante organizasaun feto tomak, husu ba iha Dioseze atu bele konsidera kazu sira ne'e hanesan krimi no ameasa ema padre nia moral. Dioseze tenki iha seriu no halo afirmasuan hodi rezolve kazu hanesan ne'e. Labele husik nonok no ikus mai mout tiha iha tasi laran.

Dioseze mos keta husik vitima atu nonok deit maibe persiza atu fo korajen ba iha familia vitima hodi ba prosesa iha justisa tribunal hanesan ema sivil baibain. Kazu violensia nebe krimi laos rezolve ho maneira muda ou transfera fali amululik ba fali fatin seluk. Ida ne'e dalan ne'ebe laos atu rezolve problema. "Hau senti iha igreja rasik iha lei kanonika numeru 1395 artigu 1 no  2 tinan 1395 hateten sekarik iha padre ida involve iha kazu krimi hanesan violensia sexual, abuzu sexual ou hahalok violensia nebe halakon ema nia moris, ida ne'e kontra ukun fuan 6 no bele hetan sansaun penal nomos espulsu husi Igreja. Maibe husi ida ne'e persiza mos ba hatan iha tribunal hodi responsabiliza nia hahalok at ne'e," dehan Ubalda.

Ubalda esplika liu tan katak husi Rede Feto diresaun adovokasia sei hakas-an atu buka tuir problema sira hanesan ne'e to'o ikus mai bele hetan justisa. Tuir rede feto katak sarani iha Timor sei konservativa no tauk ba padre sira. Maibe rede feto sei koko oinsa atu bele esplika ba sira katak iha lei nia oin la halo diferensia ba ema se'e deit.

Bainhira padre paroki igreja Oecusse hamutuk família AL nomos vitima rezolve problema iha dalan mediasaun no la iha reprezentante husi Polisia nomos advogadu vitima nebe fasilita husi NGO FFSO, sei hamosu perguntas barak. "Hau la hatene sira rezolve husi dalan justisa tradisional ou mediasaun tanba husi vitima no padre parokia rasik la fo hatene mai ami hanesan ema nebe fo asistensia legal ba família vitima," tenik John hanesan direktur FFSO.

Wainhira jornalista kla'ak tenta atu halo konfirmasaun ba Bispo Dioseze Dili, Dom Alberto Ricardo da Silva iha ninia servisu fatin iha Câmara, Padre Apolinário Guterres nu'udar Vigário Jeral Dioseze Díli hateten katak Amu Bispo Ricardo iha semana ida no fulan hirak nia laran la iha tempu atu bele hasoru jornalista. "Hau hanesan Vigário Jeral labele responde ba kazu ida ne'e. Amu Bispo maka iha kna'ar atu bele responde. Karik durante loron hirak nia laran, Amu Bispo sei laiha tempu atu responde tanba servisu barak," tenik Padre Guterres.

Se karik, padre balun halo violensia seksual ba feto, tanba saida mak labele lori ba iha tribunal. Nasaun ne'e, justisa ba ema kiik-kiak deit? Wait and see.

Feto Sosialista Hahu Loron Mundial ba Feto

traduz husi www.marxist.com

Tinan-tinan rihun ba rihun populasaun iha mundu komemora loron feto iha loron 8 Marsu. Luta ne'ebé hahu husi movimentu feto sosialista iha Estadus Unidus; tan sira feto sosialista  ohin loron mundu tomak selebra loron espesial ne'e. Oinsa luta ne'e hetan rekoñesimentu mundial?

Iha loron 8 Marsu 1857, traballadores feto iha fabrika ropa no tesktil iha Nova Yorke, Estadus Unidus halao asaun protesta. Sira kontra fatin servisu ne'ebé la umana no salariu ne'ebé kiik liu. Polisia ataka manifestantes sira no dizolve manifestasaun ne'e. Tinan rua liutiha, iha fulan Marsu mos, ba dala uluk feto sira harii sindikatu nudar esforsu atu proteze sira an hodi luta ba direitu fundamental iha fatin servisu.

Iha loron 8 Marsu 1908, feto hamutuk rihun 15 tun ba dalan iha Nova Iorke husu atu fo oras servisu ne'ebé badak, husu direitu atu vota iha eleisaun no hapara servisu ba labarik sira ho otas kiik.  Sira hakilar "Paun no Aifunan", paun nudar simbolu ba ekonomia  no aifunan reprezenta prosperiedade. Iha fulan Maiu, partidu Sosialista Estadus Unidus deside loron domingu ikus iha fulan Fevereiru atu komemora Loron Nasional ba Feto. Tuir deklarasaun Partidu Sosialista Estadus Unidus, Loron Feto Nasional ba dala uluk komemora iha Estadus Unidus iha loron 28 Fevereiru 1909.  Tuir mai iha tinan 1913, feto sira selebra loron domingu ikus iha fulan Fevereiru.

Konferensia Internasional ne'ebé halao husi organizasaun sosialista husi nasaun barak halibur hamutuk iha Kopenhagen, Dinamarka (Denmark, red) iha tinan 1910. Konferensia Sosialista Internasional halao atu sujere loron feto internasional. Ideia ne'e ba dala uluk hasai husi Klara Zetkin, feto sosialista husi Jerman ne'ebé sujere atu komemora greve traballadores iha Estadus Unidus. Feto hamutuk 100 husi nasaun 17 ho aklamasaun konkorda ideia ne'e, inklui feto nain tolu ne'ebé ba dala uluk hili nudar membru Parlamentu Finlandia. Loron Feto Internasional  deside atu respeita movimentu ba direitu feto, inklui direitu atu hili. Iha tempu ne'eba seidauk iha data fiksu ne'ebé deside atu komemora loron ne'e.

Deklarasaun Sosialista internasional fo impaktu makas.  Iha tinan tuir  mai, 1911 ba dala uluk loron feto internasional komemora iha Austria, Dinamarka, Alemaña no Swiss.  Loron 19 Marsu, feto no mane liu miliaun ida tun ba dalan halo rally hodi husu direitu atu hili no servisu iha fatin publiku, sira mos husu direitu servisu no hapara diskriminasaun iha servisu.

La liu semana ita tuir mai, iha loron 25 Marsu akontese Trajedia Sunu Triangle iha Nova Iorke. Liu traballadores 140, barak liu feto ran husi Italia no traballadores imigrante husi Judeu iha Kompania Triangle Shirtwaist, mate tamba laiha garantia seguransa.  Liga Sindikatu Traballadores feto no Sindikatu Traballadores Feto Garmen Internasional halao asaun protesta trajedia ne'ebé tuir los bele prevene. Sira mos halao pawai serimonia hakoi ne'ebé ema hamutuk rihun 100 partisipa. Sunu Trianglu iha impaktu boot ba lei traballadores no kondisaun servisu ne'ebé at liu no halo komemorasaun ba loron feto internasional iha tinan tuir mai.

Nudar parte husi movimentu dame mosu husi kalan guerra mundial ba dala uluk, feto Rusia halo komemorasaun feto internasional ba dala uluk iha domingo ikus fulan Fevereiru  1913. Iha fatin seluk iha Eropa iha loron 8 Marsu iha tinan tuir mai, feto halo rally atu protesta funu no hateten sira nia solidariedade ho nia maluk sira seluk.

Relasiona ho tropaz Rusia juta rua mak mate iha funu, feto Rusia hili loron domingo ikus iha fulan Fevereiru tinan 1917 atu halo asaun greve hodi husu "paun no dame".  Lider politiku kontra eleisaun ba tempu greve, maibe feto sira kontinua halao.

Ikus mai, tinan haat tuir mai, Tsar Rusia tun husi poder no governu temporariamente resposta ezizensia direitu ba hili feto sira.  Domingo istoriku ne'e monu iha loron 23  Fevereiru tuir kalendariu Julian ne'ebé uza iha Rusia,  8 Marsu tuir kalendariu Gregorianu ne'ebé uza iha fatin seluk.

Iha tinan hirak ne'eba, loron feto internasional iha dimensaun global ne'ebé ba feto iha nasaun dezenvolvidu sira no sub dezenvolvidu.  Iha fulan Dezembru 1977, Konsellu Seguransa ONU deside rezolusaun ne'ebé deside loron ONU ba direitu feto no dame internasional. Konferensia hat feto mundial ONU ajuda realiza direitu no partisipasaun feto iha prosesu politiku no ekonomia sai nudar realidade.

Iha tinan 1975 ONU hamosu atensaun mundu internasional ba problema feto hodi deside tinan feto internasional no halao konferensia konaba feto ba dala uluk iha Mexico City. Plenaria seluk halao iha Kopenhagen, Dinamarka iha tinan 1980. Iha tinan 1985, ONU halao konferensia feto ba dala tolu iha Nairobi, Kenya atu haree fila fali saida mak halao tiha ona iha dekade ne'e.

Tinan 1995, Beijing sai nudar uma nian ba Konferensia Feto Mundial ba Dala Hat. Reprezentante husi nasaun 189 konkorda katak tenki iha igualidade entre feto no mane ne'ebé iha impaktu seriu ba prosperiedade ema hotu nian. Konferensia ne'e deklara objetivu balun ba progresu feto iha setor moris nian hanesan politika, saude no edukasaun.  Dokumentu ikus ne'ebé koalia iha konferensia ne'ebé hanaran "Plataforma asaun" hateten: "Progresu feto no atu atinji igualidade entre feto no mane nudar problema direitu umanu no nudar kondisaun ba hetan justisa sosial no labele haree nudar problema feto mesak.

Tinan lima tuir mai, iha sesaun espesial ba 23husiAsembleia Jeral, "Feto iha tinan 2000: Igualidade Jeneru, Dezenvolvimentu no Dame ba Sekulu 21" haree fila fali progresu mundu ne'ebé halao tiha ona atu hetan objetivu ne'ebé deside iha konferensia Beijing. Konferensia ne'e tuir mai koñesidu ho konferensia "Beijing +5". Delegadu sira hetan progresu no mos obstaklu ne'ebé forte. Delegadu sira hetan akordu atu hahu konferensia tinan 1995.

(HALIRI): 8 Marsu: Loron Festa ka Tempo Alerta?

8 Marsu tinan-tinan sai loron espesial ba feto sira iha mundu tomak. Iha loron ne'e, feto sira iha mundu tomak, inklui iha Timor, liu-liu sira nebe luta ba direito no igualdade feto, komemora loron ne'e nudar Loron Internasional Feto nian.

8 Marsu sai loron espesial ba feto sira la'os nudar prezente ida husi humanidade atu fo honra ba knaar no papel feto nian nebe fo kontribuisaun ba avansu no dezenvolvimentu humanidade nian. 8 de Marsu sai loron espesial tanba luta feto nian rasik hasoru injustisa nebe kultura humanidade halo hasoru sira. Kultura patriarki no feodalista. Kultura nebe obriga ema haree mundu ho mane nia matan de'it. Kultura nebe fo de'it valor ba mane sira nudar determinador humanidade nia nia hun no nia rohan.

Kultura nebe la'os haneban de'it feto sira nia moris, maibe mos atu haluha tiha feto nia papel importante no kontribuisaun inalienavel nebe durante ne'e haburas no hafutar moris humanidade nian rasik.

Konyesimentu nebe era renaisensa lori mai no mudansa sosial nebe revolusaun hahoris, la muda feto sira nia pozisaun nudar "objecto" ka "mutun" istoria humanidade nian. Misteriu redensaun ka salvasaun nebe relijiaun oin-oin haklaken iha mundu rai-klaran haburas liu tan kultura partriaki no feodal nebe mane sira hari ona. Naran furak sira nebe relijiaun sira ne'e temi iha sira nia livru santo, hanesan Eva, Maria, Fatima, Delila, Isabel ka Maesaroh natoon de'it atu hafutar lian murak no kmanek nebe relijiaun sira ne'e haklaken, maibe la iha kbiit atu soi feto sira husi terus.

Maski luta hasoru kultura patriarki nebe haneban feto sira hahu kle'ur tebes ona, maibe kultura ne'e nia abut sei da'et metin iha sosiedade moderna nia moris, no sei buras nafatin iha rejime demokratiku barak nia leet.

Husi tempo Clara Zetkin iha Alemanha no Alexandra Kollontai iha Rusia to'o tempo Corazon Aquino iha Felipina no Aung Sang Suu Kyi iha Birmania, kultura patriaki ne'e sei kontinua hamriik metin nafatin hanesan templo Jerusalem no monumentu Piramida iha Egipto.

Iha Timor, hahu husi tempo Rosa "Muki" Bonaparte ho nia maluk sira to'o ohin loron, ita bele dehan, hamosu mudansa balun ona. Infelizmente, mudansa sira ne'e seidauk natoon atu halakon kultura patriarki nebe la'os hada'et de'it ema timor nia kakutak, maibe haksumik-an tama to'o ema timor, inklui feto sira, nia dolen. 

Bazeia ba realidade katak iha Timor, kultura patriarki no feodal nia abut sei forte hela iha ita nia sosiedade, mosu pergunta fundamental ida nebe ita hotu, liu-liu maluk feto sira, atu hatan. Pergunta kona ba esensia komemorasaun Loron Internasional Feto nian: 8 Marsu loron atu komemora suksesu politiku nebe feto sira hetan ona, ka atu alerta kona ba sasidik sosio-kultural nebe sei sadik feto sira nia luta ba justisa no igualdade?

Ita hotu sai sasin oin sa ita nia feto-maluk sira komemora loron 8 Marsu. Maski serimonia komemorasaun ne'e eskluzivu no elit uitoan, maibe la dun hetan kobertura nebe maksimu husi media nasional sira. Headline notisia media nasional sira nakonu liu ho notisia kona operasaun konjunta "Halibur" hasoru grupu armadu Salsinha du ke aktividade sira nebe grupo feto sira halo atu komemora loron importante ne'e.

Husi kobertura nebe media nasional sira halo kona ba komemorasaun nebe la'o iha fatin sira hanesan Salaun Delta Nova no Jinaziu GMT, fo impresaun seolah-olah feto nia luta ba justisa no igualdade iha timor besik alkansa ona.

Tema komemorasaun 8 Marsu 2008, ko'alia liu kona ba investimentu ba feto ho labarik. Ida ne'e fo impresaun katak obstakulu feto nia luta ba justisa no igualdade mak osan, la'os valor ka mitos kultural no relijioza nebe hametin konseitu patriarki.

Konseitu nebe sai kredo sosial ona iha Timor, katak "mane hakat luan, feto hakat klo'ot". Kredo nebe hanorin katak hahalok krime nebe mane halo hasoru feto hanesan "bikan ho kanuru kona malu".

8 Marsu tenke sai nafatin loron Alerta ba luta feto nian. La'os loron festa selebridade nian. 8 Marsu rezultadu husi movimento sosial feto nian. La'os festa atu kahe tais ka tara aifunan ba mane sira nia kakorok.

Se lae, 8 Marsu nia signifkadu hanesan mos 8 Dezembru ka 15 Agostu. Loron atu harohan. Atu harohan, ita hotu hatene ona: tenke hakne'ak. Tenke nonok. Parabens ba feto sira!

LIA MENON

La bele publika domingo dala ida

Nudar pembaca kla’ak, hau fo hanoin, labele publika domingo ida dala ida, maibe bele karik halo hanesan mos STL nebe publika lorloron. Tanba hau le (sani, red) jornal kla'ak diak tebtebes no hau sente laiha ero notisia ne'ebé iha.

Maibe dalaruma, notisia ne'ebé sai tiha ona iha journal seluk, sai nafatin iha kla'ak. Antaun ba ema sira ne'ebé sosa atu le, automatikamente hatene tiha ona informasaun saida mak imi hakerek iha kla'ak. Tanba sai tiha ona iha TIMOR POST no STL, nune'e ema hatene tiha ona. Antaun kla'ak  la iha oportunidade diak atu folin ou ema bele sosa. Nune'e hau sente diak liu tan karik bele publika loro-loron.

JOÃO FERNANDES,

Vendedores, Pantai kelapa

Redasaun kla’ak: Obrigado ba ita nia idea diak mai ami. kla’ak  seidauk iha hanoin sai jornal diario (publika loron-loron), kla’ak moris no koko atu sai jornal semanal nebe domingo ida publika dala ida.

 

kla'ak sempre fo kritika diak

Kla'ak  ita le kapas tanba nia notisia investigasaun. Ita kompara ho media seluk ita hare kla'ak ne'e diak tebtebes

Maibe notisias nebe foti dalaruma husi parte ida deit, tan ne'e hau fo hanoin atu bele muda oituan. Maibe kla'ak sempre fo kritika diak ba governu atu bele aplika no bele muda sira nia programa nebe ke ladun diak. Kritika ne'e diak. Hau sente kona-ba berita kla'ak ne'e kapas liu.

ZEFERINO DA COSTA

Fatu Hada

 

Ema halo krime sulan iha komarka

Diak liu hari komisaun independente internasional para lalika duun malu. Keta kaer tiha ema sira nee depois nonok tiha. Ema halo krime sulan iha komarka laos fo uma diak. Hela fali iha kolmera. Keta haluhan mos ho sira nebe maka selama nee kontak ho major Alfredo nee mos tengke kaer.  7240xxx.

 

Kontente ho estadu de sitio

Ami hanesan dezlokadu kontente ho estadu de sitio nee, tamba ami bele lao too ami nia hela fatin, maibe ema nebe lakohi estadu de sitio nee antaun sira maka sobu ita nia nasaun. 7237xxx

 

kla’ak  Sempre Tarde

Pengemar kla'ak barak ona, mais agora siempre tarde hela deit. 7346xxx.

Redasaun kla'ak: Obrigado ba ita nia prekupasaun. Ami mos hato'o deskulpa ba ita no sani nain kla'ak  hotu, tanba semanal kla'ak  to'o tarde hela deit iha ita boot sira nia futar oin, fiar katak ami sei koko atu hadiak sala sira ne'ebe ami halo.

 

Hakarak haruka lia menon, bele tatoli liu husi nomeru telefone 7282076 ka ho SMS ba numeru ne’e ho dalan (dengan cara) hakerek hanesan ne’e:

 

[Lia Menon]_Mensajen..............

 

Bele mos liu husi E-mail: klaak_investigativu(a)yahoo.com

 

REDASAUN KLA’AK

Responsavel Jornál Semanal Kla’ak:

Kolektiva

1 Responsavel Jeral: Nuno Rodriguez

2 Xefe Redasaun: Zevonia Vieira

3 Manu Ain: Maria Bibel, Anita Marquez, Agostinha Ximenes, Laka Vieira, Zenilton Zeneves, Efrem dos Anjos, Almerio Alvares, Joao Delio Perreira, Esaloro, Deomentino da Cruz, rakulewe, La Viola, Abel dos Santos, Isolino Vasga

4 Hakerek Nain: Nuno Rodriguez, Zevonia Vieira, Celina Hanjan, Gill Guterres, Almerio Alvares, Efrem dos  Anjos, Zeloy Aquino Vieira, Naldo Rei, Ze’sopol Caminha

5 Duru foto: Ze’sopol

6 Tatoli Lia: Hilman Farid (Jakarta), Nugroho Katjasungkana (Denpasar), Rahung Nasution (Yogyakarta), Tedd (Bangkok).

7 Banati & Illas Nain: Zeloy.

8 Makaer Fukun: Tome Geronimo & Arlindo Sanches

9 Lian Maus: Vonia

10 Karikatura: Nico Zecoro Santos

11 Habelar: Armindo, Basilio

12 Fafahek: Uaholo

 

Knar Fatin: Farol Rua. De Monzambique 1/IA Palapaso, Dili Timor-Leste

Email: klaak_investigativu@yahoo.com

Númeru kontaktu: +670 735 1360, +670 727 8247

 

referensi: Mak Sait (Kolektiva Media Kla’ak), Knar Fatin (Alamat), Hakerek Nain (Penulis),  Manu Ain (Wartawan), Tatoli Lia (Koresponden), Duru basa (Penerjemah), Duru Foto (Foto Grafer), Banati & Ilas Nain (Layout & Grafik Design), Makaer Fukun (Pengacara), Lian Maus (Iklan), Habelar (Pemasaran) Fafahek (Distribusi), Banku (Bank)

 

 

 

 

(PERFIL): Zelia Fernandes: "Presiza Kontra Operasaun no Esplorasaun"

Zevonia VIEIRA

"Iha tinan 1995, hau komesa la hamutuk ho hau nia familia. Hau nia aman kastigu iha Atauro. Hau nia inan mos hela ketak. Maske nune'e, familia tomak fo apoiu ba hau hodi halo servisu ki'ik oan hanesan lori karta to'o iha ai laran fo ba Falintil".

Fraze ida iha kraik ne'e hato'o husi Zelia Fernandes ba kla'ak, wainhira jornalista husi jornal ne'e halao dada lia ho nia kona ba feto iha vida rezistensia. Invazaun no okupasaun ne'eb governu indonezia halao iha Timor-Leste durante tinan 24 nia laran halo povu atus ba atus mak monu iha sofrimentu nia laran. balun mate, tan hetan tortura. Oan barak mak lakon inan-aman tanba, militar Indonezia sira oho lakon deit.

Maske povu barak mak monu ona iha sofrementu nia laran, maibe povu "maubere" ne'ebe defende luta ukun rasik aan, la tauk hetan tortura, presaun, ka kilat musan ne'ebe militar Indonezia sira tiru sai. Povu Timor-Leste hamrik no hakilar nafatin hodi luta hasoru kolonializmu Indonezia.

Partisipasaun feto iha tempu rezistensia, sai mos pontu importante ne'ebe  mak la bele nega. Katuas, ferik feto, no mane sira halo stratejia oioin oinsa luta atu hetan objetivu komum, ukun rasik an ne'e.

Zelia Fernandes, feto maluk ida ne'ebe ho konxiensia boot hodi entrega nia vida atu luta kontra okupasaun ilegal governu Indonezia iha Timor-Leste. Feto simples ne'ebe moris iha Watulari, Distritu Viqueque tinan 1979 ne'e wainhira jornalista kla'ak dada lia nia iha ninia servisu fatin, Timor Leste Media Development Centre (TLMDC), Kolmera Dili hateten ho onestu katak nia rasik laos autor luta hasoru okupasaun Indonezia.

Zelia konta ninia esperiensia ba kla'ak katak razaun fundamental ne'ebe halo nia involve hodi luta wainhira nia ho idade ki'ik. "Hau haree katak operasaun no esplorasaun barak mai husi sira ne'ebe iha poder, liliu sira ne'ebe iha ligasaun maka'as ho inimigu. Ida ne'e hamosu espiritu ida katak presija kontra esplorasaun ho operasaun ne'ebe iha," tenik Zelia.

Iha tinan 1982, Zelia nia idade tama iha tinan 4. Zelia haree rasik ho matan katak iha Abril 1982 militar Indonezia sira kaptura no lori sai Zelia nia aman ba iha Atauro no husik fali iha tinan 1991. "Tempu ne'eba komesa iha perguntas oioin mak mosu iha hau nia laran. Tanba sa mak militar sira kaer pai?  Sira lori pai ba iha ne'ebe no halo saida?" tenik nia wainhira hanoin kona fali realidade ne'ebe akontese iha tinan hirak liu ba.

Seguransa ba Zelia bele dehan la iha ona. Aman ne'ebe sempre fo protesaun ba oan, ikus mai sai deit mehi, tanba militar sira kaer tiha Zelia nia aman. "Iha tinan 1998 situsaun perigozu tebes. Maske nune'e, ameasas no presaun husi militar indonezia, la halo Zelia ho kolega sira hakfodak. "Hau ho kolega sira komesa involve iha Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor-Timur (DSMTT). Ami hahu halao servisu ki'ik oan sira hanesan lori karta balun to'o ai laran hodi fo ba Falintil sira. Feto barak mak involve iha tempu ne'eba," dehan nia.

Esperensia ida ne'ebe mak Zelia rasik asiste direitamente mak iha loron 10 Juñu 1998, DSMTT komesa halo demonstrasaun ba dahuluk. "Iha tempu hanesan ne'e grupu feto ne'ebe involve iha DSMTT hahu hanoin oin sa feto sira bele forma an hodi suporta mos mane maluk sira. Feto hamutuk 13 mak forma grupu ho naran Feto Foin sa'e Timor Lorosa'e," hatutan Zelia.

Ho grupu Feto Foin sa'e Timor Lorosa'e ne'e, halo grupu sira ne'ebe mak involve-an iha rede klandestina komesa forte no metin liu tan. Iha loron 3 Outubru 1998, feto maluk sira hala'o mini kongresu iha Aileu ho objetivu oin sa atu rona lian husi ferik sira ne'ebe mak uluk partisipa iha luta. "Ami rona sira nia ideias no fo korazen diak liu tan ba feto foin sa'e sira. Komesa husi ne'eba, hahu organiza demonstrasaun no aktividades seluk ho objetivu ida: hakarak ukun rasik aan.

Istoria úniku barak mak feto maluk sira hetan wainhira halao klandestina. Maske sei halao knar nu'udar universitaria iha fakuldade siensia no edukasaun, iha departementu ingles, maibe Zelia involve nafatin iha tempu importante hanesan wainhira komisaun Parlamentu husi Uniaun Europeia mai Dili, haree mos mate ne'ebe hetan tiru husi Militar Indonesia iha Manatuto. "Familia matebian entrega ba iha Dewan nia liman hodi halo demonstrasaun haleu Dili. To'o iha kantor governur, militar sira aserku metin tiha ami. Sira komesa tiru. Ema hotu halai tanba tauk. Hela deit kareta ambulansia, inklui hau," katak Zelia, ne'ebe nunka atu haluha realidade ida ne'e iha ninia moris laran. "Hau to'o agora la imajina tanba ambulansia lori halai hau. Uniku tanba hau tuur iha ambulansia nia kapon to'o iha Manatuto," hanoin hetan Zelia.

Realidade seluk ne'ebe Zelia rasik hasoru durante iha tempu rezistensia mak sistema patriakal sei maka'as iha Timor-Leste iha tempu ne'eba. "Maibe iha  komprensaun  no iha hanoin ida katak feto no mane sira tenki hamutuk hodi  hetan objetivu ida mak Ukun Rasik An. Maibe sistema ne'ebe Dewan Solidaritas uza mak desizaun hotu-hotu laos ema ida deit mak foti maibe inklui feto," sublina Zelia.

Ho situasaun ida hanesan ne'e, zelia nunka sente desperadu. Mane maluk barak mak fo korazen ba nia ho ninia maluk sira seluk. "Sistema patriakal forti maibe oinsa feto ho mane bele suporta malu hasoru inimigu. Wainhira halo propaganda protokolu ajita populasaun, dala barak feto mak responsabilidade. Ne'e hatudu katak mane sira fo oportunidade ba feto hodi partisipa másimu maske ho numeru oituan," tenik Zelia.

Numeru feto oituan ka barak mak involve iha luta naruk ne'e, laos tempu ona atu konta, maibe povu barak mak terus no moris iha perigozu nia laran. "Iha kondisoens hanesan ne'e, feto mak sempre hetan presaun no sofrementu husi militar indonezia," esplika Zelia ne'ebe hela iha Bebonuk ne'e.

Iha tinan 1995, Zelia komesa la moris hamutuk ona ho ninia familia. "Hau nia aman kastigu iha Atauro no hau nia inan mos hela ketak. Maibe familia tomak fo apoiu ba hau hodi halo servisu ne'e, hatutan Zelia. Zelia esplika liu tan katak iha difikuldade barak mak feto maluk sira hasoru durante iha tempu okupasaun Indonezia nian.

Wainhira maluk feto sira halao servisu iha tempu kalan, ema balun sempre interpreta negativu. Maibe wainhira esplika nia objetivu, la iha ona difikuldade. "Liliu iha hau nia familia ne'ebe hau hela ba. Sira ladun komprende saida mak ukun rasik an," Zelia hateten.

Depois ukun aan, problema rai laran ninia tensaun aumenta nafatin. Haree ba iha realidade ne'ebe akontese, fen husi Deomentino da Cruz ne'ebe mos involve iha luta hodi kontra kolonializmu ne'e hateten katak, iha buat importante ne'ebe mak agora lakon ona mak, unidade. Iha tempu rezistensia, maske maluk sira hotu mai husi distritu ne'ebe diferente no husi familia ne'ebe la hanesan maibe ami sempre hamutuk. "Ida ne'e mak valor importante tebes. Ne'e la ses husi prinsipiu ne'ebe Dewan Solidaritas kuda. Prinsipiu fundamental mak solidaridade, meio ambiente no humanizmu," afirma Zelia.

Timor-Leste hetan duni ninia objetivu katak duni sai ona kolonializmu husi pais ida ne'e. Iha tempu ukun rasik an Timor-Leste enfrenta krizi foun entre Timor oan ho Timor oan mak kria krizi ne'e.  "Ita bele aprende husi situasaun, tenki halo reflesaun fila fali, karik iha naksala ruma. Importante liu mak oin sa bele fo hanoin no fo korazen atu haforsa liutan no haree do'ok liu ba oin konaba ita nia soberania nasaun nian. Timor-Leste sedu liu enfrenta sasan hanesan ne'e," hatutan Zelia.

Zelia hatutan katak timor oan sira terus liu ona, lakohi ona atu terus tan. Barak mak lakon nia ema, sasan no maluk sira ne'ebe mate nia rate mos iha ne'ebe ita la hatene. "Ho krizi ne'ebe agora ita enfrenta, mai tuur hamutuk hodi halo reflesaun maka'as, " espera Zelia.

Loron mundial ba feto ne'ebe monu iha 8 Marsu foin lalais ne'e, fo hanoin ba Timor oan hotu-hotu oin sa fo honra ba feto maluk sira ne'ebe mate ona; liliu saudozu sira ne'ebe mak fo hela espiritu fundamental ba feto hodi partisipa iha aktividade politika. Feto maluk sira ne'e mak hanesan Rosa Muki Bonaparte feto maluk ne'ebe mak kaer kilat hasoru okupasaun, Etelvia ho naran kodiku Buidolimau, maske ikus mai nia mate laos tan funu maibe nia mos kontribui".

VOXPOP

Oin sa sidadaun bain-bain nia hanoin kona ba Loron Mundial Feto ne’ebe selebra iha 8 Marsu 2008 foin liu ba? Atu hatene liu sira nia hanoin kla’ak hatun dadalia badak ho fontes hirak tuir mai ne’e.

 

Urie Jeronimo (27)

Kampu refujiadu, Comoro Dili.

Hau nia hanoin kona-ba Loron Mundial Feto nian ne'e fahe ba rua. Sorin ida, kontente tebtebes Atamba iha loron ne'e de faktu ami nia loron boot, nune'e ami bele koalia maka'as saida deit mak ami hasoru iha ami nia moris, ka ami mos bele fahe ami nia esperiensia rasik nune'e bele fo'o beran tan ba kolega feto sira seluk ne'ebe mak oras ne'e daudaun hasoru hela problema hanesan.

Maibé, husi parti seluk, hau mos triste. Tamba loron boot ida ne'e laos komemora ba feto hotu-hotu, maibé tuir realidade demonstra katak, feto uitoan deit mak hatene katak loron ne'e Loron Boot Feto Mundial (8 Marsu 2008). Iha sidade Dili laran deit mos karik barak liu mak sedauk konsiente kona ba loron ne'e. Nune'e hau husu ba feto maluk sira tomak atu ita hamutuk kaer liman ba malu hodi tulun malu, haberan feto tomak nia kbi'it iha kontestu nasional, evita hamoris elitizme entre ita basá libertasaun sigifika ba ita tomak, laós ba elite deit! Obrigada. VIVA FETO TIMOR LESTE!!.

nico zecoro SANTOS

 

Nini Freitas (20) 

Pembantu , Delta 1, Comoro

Hau sinti hau nia laran tristi, tanba hau halo buat ida hanesan hau nia feto maluk sira seluk iha loron ida ne’e. Ami feto atu hakilar ba ami nia dereitu, maibe mai hau, loron kalan hau tenke hare ba serbisu uma laran oin sa uma nain sira mai atu han no hemu, nomos hau tenke fase ropa no hare labarik.

Ne’e duni iha loron ne’e (8 Marsu liu ba, red), feto maluk sira hakilar ba dereitu feto, maibe hau senti tristi tebes, hanesan iha bahasa karik dehan terisolasi  ba hau nia dereitu. Hau senti hau laiha ona direitu hanesan feto maluk sira seluk. Loron ho kalan hau tenki hare uma laran. Uma nain dadersan sai ba serbisu, hau tenke prepara hahan ba meiudia, nomos hare labarik, fase ropa, buat barak mak hau atu halo, hau laiha liu tempu atu deskansa, so iha kalan deit mak hau iha tempu oituan atu deskansa. Sa tan kona ba loron mundial feto nian hau lahatene, monu iha sa data no sa fulan hau lahatene. Hau hare duni ema dada espanduk rebo-rebo iha sidadi Dili hakerek komemorasaun loron mundial ba feto Timor-Leste, maibe hau nia lian, hau nia ibun taka metin ho ema nia osan, hau labele koalia buat ida, nomos labele hakilar hau nia direitu hanesan hau nia feto maluk sira seluk.

No'olok

 

Tina Belo (23)

Deslokadu iha UNITAL, Serviso iha HNGV

Hau sente loron mundial importante liu ba feto Timor-Leste, nomos ba feto maluk internasional hotu. Husu ba governu Timor-Leste liu-liu departementu ida ne'ebé toma konta konaba egualidade feto nian atu tau matan mos ba feto sira ne'ebé alejadu no la hetan sirvisu, oin sa governu hari Campo de trabalho ida atu sira bele hetan suksesu iha sira nia moris.

Hau sente ita ema moris iha direito hanesan, dalaruma iha ema balu ne'ebé koalia ba feto katak feto ne'e la vale tamba feto nia forsa la to'o mane. Iha parte seluk, mos hau hakarak hatete, loron mundial ne'ebé agora dadauk selebra ne'e, husu liu-liu ba governu hodi tau matan ba feto sira iha distritu no sub-distritu ne'ebé sidauk hetan servisu.

Agora dadauk edukasaun sivika komesa la'o no iha programa ba feto ne'ebé maka formasaun igualidade hala'o, maibe se bele karik programa idane'e tun mos ba baze, liu-liu aldeia sira. Feto barak, sira leba sasan tun-sae ba fa'an. Oin sa governu bele tau matan ba sira? Hau husu, liu-liu ba formasaun igualidade hodi tau matan ba feto sira ne'ebé sei lao iha dalan, fa'an sasan no hetan dezafiu boot iha sira nia moris.

Ita mos hatene, feto barak ne'ebé hetan problema violensia domestika laiha ema ida atu besik sira atu fo hanoin no fo moral. Ita mos labele dehan katak, feto mak los hela deit no mane mak sala hela deit. Hau senti diak liu iha uma laran tenki komprende malu. Dalaruma problema ne'e akontese tamba iha deskonfiansa entre mane ho feto. Problema balun hanesan oan sira la rona inan-aman nia lia-fuan.

Ita hare mos iha Dili, feto maluk barak liu mak kopia demais nasaun liur nia kultura ne'ebé dalaruma la serve ho ita nia kultura. Maibe, iha mos feto balun ne'ebé rona inan aman nia lia fuan no respeita ita nia kultura. 

Hau nia mensajen ba feto maluk timor oan hotu, sekarik hetan problema ruma, hakbesik-an ba ema ne'ebé iha hanoin diak no iha moral diak hodi hetan sujestaun ruma.

nico zecoro SANTOS

 

Rojinha monteiro,

Vendadores, Bidau toko baru

Loron mundial feto nian ne'e, hau sente kontente tanba estadu mos hanoin hela ami nia loron.  Maibe, iha parte ida, ami ladun kontente tanba oin sa los ami atu hetan ami nia direitu se wainhira krize ida ne'e la para. Ami husu estadu hanoin ba ami feto sira ne'e.

Hau nia lia menon ba feto maluk sira; se bele karik ita nudar feto, tenki hatene ita nia an nudar feto. Labele lao tuir ita nia hakarak deit, no kuandu atu ba fatin ruma ita tenkiser hatene-an katak, hau ne'e atu ba ne'ebé presiza mak bele sai ba fatin ruma. Liu-liu ba feto ran ne'ebé inan-aman mate tiha ona, no iha foho ne'ebé mai eskola iha ne'e.  Se bele karik atu ba iskola, ba lolos eskola. Hau mos husu ba estadu, se bele karik tau matan ba feto maluk sira ne'ebé maka servisu laiha nomos oan kiak sira. Kuandu estadu tau matan ba sira, karik bele hamenus violensia ba feto no problema barbarak ne'ebé akontese ba feto.

elcano ZERAY

(LENO): Se Mak Sala, Kuandu Oan Feto Involve Iha Seksu Livre?

Almerio ALVAREZ

Mundo agora, laos ona iha mundo paraizu. Ema ne'ebe moris iha mundo paraizu, tenki moris iha morál, konxiensia, no tenki tau dignidade iha fatin ne'ebe aas. Maibe saida mak akontese ho seksu livre?

Iha tinan 2005 liu ba, Igreja Katolika husi Dioseze Dili no Baucau halao manifestasaun hodi eziji Estado atu aplika lei ida ba ema ne'ebe halao seksu livre tau nu'udar hahalok krimi. "Tenki iha lei ida ne'ebe defini lolos konaba praktika prostituisaun ho voluntariamente nu'udar hahalok krimi. Maibe lei mos tenki fo protesaun ba vitima ne'ebe ema obriga nia atu halo prostituisaun," hakerek deklarasun konjunta ne'ebe mak Igreja Katolika ho Governu halao iha Palacio das Cinzas Kaikoli Dili iha fulan Maiu 2005 liu ba.

Deklarasaun konjunta ne'e to'o agora sai deit hanesan dokumentus sagradu ne'ebe rai iha meja okos. Iha Realidade, ema barak mak sei involve aan iha pratika prostituisaun. 

Tacia (laos naran tebes) tuur mesamesak iha tasi ibun. Loron matan tuun ona. Nia tuur hodi imajina, wainhira los mak ninia telefónika iha ninia kalsa bolsu laran ne'e lian. Tuur iha tasi ibun, la'os vida foun ba timor oan ida ho naran Tacia ne'e. Timor oan sira seluk mos baibain mai tuur iha tasi ibun, hahu husi Lecidere, Palacio Governu, to'o iha Pantai Kelapa.

Wainhira governu seidauk aplika Estado de Sitio, ema barak (inklui feto sira ne'ebe halao vida nu'udar borboleta kalan) gosta pasa tempu tuur iha tasi ibun to'o rai kalan boot. Maibe depois Estado de Sitio komesa realiza iha fulan Fevereiu liu ba, ema barak tauk sai husi uma laran. "Keta halo ba para fali iha estasaun Polisia Distrital, Kaikoli nian," hateten Tacia ba kla'ak iha diskoteka ida iha Dili loron 8 Marsu liu ba.

Tacia oan feto boot ida ne'ebe halao vida hodi simu "bainaka" mane sira hahu iha idade 17. Kuandu ita refere ba iha Konvensaun Direitus Labarik (KDL), ema ne'ebe iha idade 18 mai kraik, ne'e sei tama ba iha kategoria labarik. KDL, ba Tacia laos materia siensia ida ke diak ne'ebe tenki halo debates.

Halao vida hodi simu "bainaka" mane iha tempu saida deit. Tacia halao vida prostituisaun tanba problema ekonomia ne'ebe familia infrenta. "Tuir lolos hau labele halao vida atu simu mane no halao vida seksu livre, maibe tanba hau nia familia la iha osan atu haree hau nia eskola, ne'e mak hau tama iha mundu ida hanesan ne'e," konta Tacia ba kla'ak iha bár  ida iha Dili laran.

Haree husi ninia oin no ninia hahalok, ema la nota katak Tacia, feto ida ne'ebe isin lotuk kulit mutin ne'e involve iha vida seksu livre. Nia nunka hatudu aan, vida saida mak nia halao. Kuandu ema ruma presiza nia, hein foti telefónika hodi kontakta direitamente ba ninia nomeru kontaktu ne'ebe mak iha.

Tacia mos konta liu tan ninia esperensia katak, la'os ema mane baibain mak kontaktu no "uza" nia. Ema ne'ebe mak presiza nia, ema kuaze servisu iha eskritóriu bobo'ot no koñesidu iha Dili laran. "Hau rasik nunka fo hau nia numeru kontaktu ba ema ruma, maibe tanba saida mak ema hatene hau nia nomeru kontaktu," kestiona Tacia, oan ba dahuluk husi ema nain walu ne'e.

Vida ne'ebe mak Tacia halao durante atu besik ona tinan hitu ne'e, familia inklui inanaman rasik mos la hatene. "Hau tauk, hateten ba hau nia familia sira konaba vida saida mak daudaun ne'e hau halao ne'e. Hau nia inan-aman kuandu rona, sira bele oho mate tiha hau ou karik sira bele duni sai tiha hau husi uma laran. tanba hau lakohi konsekuensia hirak ne'e mosu, entaun hau tenki taka ibun," tenik Tacia ho laran triste.

Halao vida iha area seksu livre, la'os Tacia deit mak hasoru. U.R.S (24), halao ona vida iha mundu prostituisaun wainhira nia husi Distritu mai hela iha Dili. Depois ramata tiha husi eskola ensino sekundaria iha ninia Distritu, iha tinan 2005 liu ba U.R.S mai Dili atu buka servisu iha restorante. U.R.S konsege servisu duni iha restaurante ida iha Fatuhada, maibe depois krizi akontese iha 2006, U.R.S lakon ona servisu.  U.R.S ninia maluk ida bolu nia atu ba servisu iha diskoteka ida iha sidade Dili. Wainhira servisu iha diskoteka, U.R.S tenki buka osan ho kapital boot, tanba osan ne'ebe nia hetan baibain, la to'o atu selu ninia alin sira nia eskola. "Hau senti la iha tan opsaun seluk mai hau, wainhira inan-aman eziji nafatin mai hau tenki haruka osan ba alin sira iha foho. Ho razaun ida ne'e mak hau hili dalan ida ne'ebe buka osan fasil," katak feto foinsae ne'e.

Halao vida iha mundu seksu livre, to'o agora U.R.S ninia familia nunka hatene. Hau espera, familia labele hatene dalan ne'ebe mak agora daudaun hau tuir ne'e. Hau hatene katak dalan ida ne'e taka hau nia futuru, maibe la iha tan dalan seluk ona mai hau," esplika U.R.S ba kla'ak iha diskoteka ida iha Dili laran.

Iha kalan ida U.R.S bele hetan osan to'o $ 100 (dolar atus ida). Osan hirak ne'ebe mak U.R.S hetan ne'e balun uza hodi selu uma ne'ebe daudaun ne'e nia hela ba. Osan balun U.R.S tenki haruka ba familia sira, tanba nia alin sira oras ne'e sei eskola hotu.

Idade ne'ebe hanesan U.R.S, M.I.F (20), An L.B (21), tinan tolu ona halao vida iha mundu free seks. Tuir lolos sira labele involve aan iha mundu seksu livre, maibe tanba ekonomia uma laran nunguranga, inan-aman la tau matan ba oan sira nia futuru, la iha tan dalan seluk no opsaun ba sira. Iha problema ida hanesan ne'e, ita atu tau todan ba se los? Agora la'os tempu ona, atu fo sala ba ema ida ka ema rua. Luta atu kontra seksu livru ne'e responsabilidade ema hotu-hotu nian. "Hau hanoin, ita la iha razaun ida ke forte atu fo sala ba labarik feto sira ne'ebe loron kalan tuur iha estrada publiku hodi halao vida ne'ebe tuir ema balun kontra ona moral," esplika Anselmo de Jesus (38) ba kla'ak iha ninia hela fatin iha Balide. 

"Nu'udar inan-aman, hau senti triste boot ida mai hau, wainhira hau rona katak joven barak mak lakon morál tanba tama iha mundu free seks," Imaculada Soares (47) ba kla'ak iha ninia hela fatin Bekora Sábadu foin lalais ne'e. Haree ba iha realidade ne'ebe akontese ba labarik feto balun, Imaculada husu inan-aman hotu-hotu atu tau matan ba oan sira hodi nune'e sira la monu iha tentasaun ruma.

(DADA LIA): Mari Alkatiri:"Krize laos mak petisionariu sira maibe krize konfiansa"

Iha loron 7 Marsu Jornalista kla'ak ba intervista Sekretariu Jeral Fretilin Mari Alkatiri. Prezidenti Fretilin Lu Olo rasik halo vizita ba nia sekretariu iha nia hela fatin Farol. Jornalista kla’ak dadalia kona ba investigasaun ba akontesimentu 11/2, operasaun konjunta no estadu de sitiu.  Jornalista kla'ak Zevonia Vieira, Efrem dos Anjos, Nuno Rodriguez no Zesopol Caminha husu perguntas hirak tuir mai ne'e:

 

Relasiona ho rezultadu autopsi ba Alfredo nia isin ne'ebé seidauk publika?

Tuir  lei, iha faze investigasaun ne segredu justisa no labele publika, purke seidauk iha akuzasaun. Kuandu iha akuzasaun mak bele loke. Kuandu faze investigasaun hanesan publiku ita  hakarak hatene buat hotu,  ne ita nia direitu maibe tuir los mak ne ita haree deit agora investigasaun uluk komisaun internasional ninia investigasaun publika tiha ema komesa hanoin katak A ne’e kriminozu ka B ne'e lae. So tribunal  mak desidi. Agora problema ita atu foti mak se investigasaun ne klean duni ka la klean. Ne mak importante liu, investigasaun tenke klean e tenke iha kredibilidade. Ema sira hotu tenke fiar ba ema sira nebe halo investigasaun, se ema la fiar biar ema foti desizaun mai mas ema sei dehan nafatin keta iha buat ruma subar karik, sempre iha ema que dehan  ne laos sempre mas maioria tenki fiar.

Iha investigasaun, UNPOL ne'ebé servisu hamutuk prokurador jeral, governu rasik mos husu FBI no AFP atu halo investigasaun, ida ne'e halo duvida ba ema?

Hau la koñese termos da referensia ba partisipasaun ba FBI ho AFP. Ne hau hanoin la iha tan karik, se hau koñese hau bele halo komentariu, hau bele dehan saida mak sira halo iha ne para atu simu ordem deit ba foti kartus ida iha neba atu analiza buat sira ne ka atu mai ajuda ita investiga buat klean tebtebes? FBI no AFP nia kredibilidade  hanesan nia kompetensia hau la tau duvida. Kuandu mai ona iha ita nia rai ita tenke hatene termos da referensia.  Sira mai ne atu halo saida? Sira atu hatan ba se sira nia konkluzaun ne atu fo ba se? Fo ba governu ka fo ba prokurador jeral da republika e hatutan tan sira nia servisu ne hanusa? Termos da referensia laiha, bolu ema sira ne mai hanesan ita ba konvida ema mai festa batizadu. Agora tamba parlamentu aprova tiha ona rezolusaun ba komisaun internasional ba investigaaun entaun hau hanoin hein lai se governu hatutan tan nia servisu atu husu komisaun internasional ba investigasaun ka lae? Agora mos ita hein se estadu husu ka la husu komisaun internasional ba investigasaun?

Wainhira akontesimentu 11/2 ema barak deskonfia katak Fretilin mak iha kotuk no too agora ema balun sei kontinua hanoin hanesan ne'e?

As vezes hau rona buat hirak ne'e hau nia sorin makili fali, tamba sasan hothotu ne'ebé Fretilin halo diak ne'e sira dehan sira mak halo. Sasan hotu-hotu sira halo at sira dehan Fretilin mak halo. Se Fretilin mak iha kotuk mai ita hot-hotu halo presaun ba governu atu iha komisaun internasional ba investigasaun para sasan hotu klaru para ita labele dun malu nafatin.

Foin lalais debate konaba rezolusaun atu harii komisaun internasional ba investigasaun, deputadu balun kontra rezolusaun tamba esperiensia 2006 iha duni komisaun investigasaun maibe la klaru too agora?

Iha 2006 hau nia naran rasik la hetan provas atu akuza hau no husu hatutan investigasaun hosi prokurador jeral estadu no la hetan evidensia no kazu ne'e arkiva tiha ona.  Sr. Rogerio Tiago Lobatu ba to tiha tribunal e tama kadeia portantu labele akuza, Fretilin  tuir nafatin dalan ba justisa nian.

Tuir ita nia haree, petisionariu sira ne'ebé agora konsentra iha Aitarak Laran no la kleur Salsinha integra an, krize hotu ona?

Krize laos petisionariu sira, estadu de krize ne'e krize politka, krize institusional, krize de konfiansa. Ita labele halo buat ida, ita la konfia malu ona ne'e mak realidade. Laiha konfiansa ba konstituisaun. Ita tenki haree no buka solusaun, tur hamutuk atu haree hori ohin atu halo saida? Saida mak sira halo agora iha 2006 sira la husik Fretilin atu uza forsa rezolve problema, Fretilin halo agora sira halo ne'e krime tamba ne'e problema seguransa interna. Situasaun 2006 at liu labele uza forsa.

Ita boot nia haree ba estadu de sitiu no operasaun?

Ami fo apoiu ba operasaun ne'e partido uniku so Fretilin mak halo, prezidente halo ona deklarasaun, ami nain rua (Lu Olo) rasik sai ho bankada fo apoio ba buat ida ne'e. Estadu de sitiu ami la konkorda. Mais, desizaun mai ona ami kumpri, buat demokrasia mak hanesan ne'e o bele la konkorda mais desizaun mai husi orgaun soberania hanesan parlamentu autoriza presidente intereno dekreta ita kumpri ne'e mak demokrasia, laos dehan agora hau la kumpri ne'e lalos?

Fretilin rasik fo apoiu ba operasaun konjunta maibe iha parte seluk duvida ba akontesimentu 11/2?

Fretilin nudar partidu boot se la fo apoiu ba operasaun ne'e bele dehan katak partidu ne'e  bele rekoñese  iha grupu kaer kilat ba subar iha ai laran no estadu laiha direitu atu ba kaer, ne labele iha grupu ilegal kaer kilat lao iha ai laran iha ne'ebé deit estadu iha direitu atu tuir sira tamba ne mak FRETILIN nia prinsipiu. Estadu de sitiu ne'e kondisaun ida ne'ebé governu AMP hari ba sira atu atua, ba hau la presiza no laiha nesesidade estadu de sitiu.  Tamba tau tiha estadu de sitiu sira dala barak atua sala tiha fo dalan ba polisia sira atu halo violasaun direitus humanus tamba estadu de sitio ema hanoin estadu de sitio ne  bele halo sasan tuir sira nia hakarak. Baku ema, tama ema nia uma naran-naran, prende ema naran-naran. Sira tauk ema halo demonstrasaun ne'e mak sira deklara estadu de sitiu.

Oinsa ita haree prosesu estadu de sitiu?

Provedor komesa koalia sai buat ne'e. Esesu ne'e polisia mak halo, forsa mak halo laos governu mak halo, uluk hau nia tempu ate buat servisu ida ba empregadu nivel 1 mak halo sala sira dehan hau mak halo sala. Saida mak polisia halo, saida mak forsas halo, durante periudu operasaun ne'e governu tenke simu responsabilidade la bele tau todan deit ba polisia, tau todan deit ba forsas sira.

ONU tau matan ba seguransa maibe tamba sa mak  iha tempu ne'eba la foti inisiativa atu halo investigasaun maibe tenke ser husu fali Australia ka Amerika mak halo?

Ita haree kontradisaun bot ida agora ih ita nia rain laran ne'e, lolos kuandu iha rezolusaun konsellu seguransa dehan seguransa defeza responsbilidade ONU nian, desizaun sira ne'e tenke halo ho koordenasaun ho ONU minimu maibe as veses tamba ita mos hakarak reaze lalais ba situasaun ida as veses ita foti desizaun.

Se ita tuir lei normal rezolusaun konsellu seguransane'e tama ona hanesan lei Timor  nian. Tantu se iha lei, ita foti desizaun ida kontra lei ida, ne'e komplikadu tebtebes. ONU agora evita tamba sira lakoi atu halo konfrontasaun poder rua iha rai laran. Sira mai iha ne'e para ajuda, maibe sira mos tenki asume sira nia responsabilidade. Se sira mak garantia defeza no seguransa, halo nusa mak buat sira ne bele akontese, se presidente ema atu tiru mate? Sira tenke asume mos, la bele dehan agora ne'e sira mos deit ita mak foer ba nafatain, ne mos labele .

Foin lalais PM hateten katak petisionariu sei la fila tan ba kuartel tamba husik kuartel tiha ona, laos desizaun hanesan mak ita foti no sai hun ba krize ne'e?

Ne mak hau dehan, as veses hau nia sorin makili fali, uluk tamba hau foti desizaun ida ne'e hau kulpadu ba buat hotu-hotu. Tamba hau dehan sai ona - sai ona buka dalan seluk par fo servisu; ne’e hau sai at liu diabu; agora  ema seluk halo fali ne sai MAROMAK fali. Tamba ne’e mak ita dehan ne’e ita nia sosiedade ne laos hakarak sasan atu lao los maibe hakarak sasan atu lao tuir deit saida mak sira hakarak.

Agora fila fali ba petisionario iha Aitarak Laran Salsinha tun problema timor bele rezolve?

Tanba sira laiha opiniaun ida lolos ba krizi ida ne'e, krizi ne'e laos krizi petisionarios, krizi ne'e laos krizi IDPS, krizi tanba lakon konfiansa ba malu, lakon konfiansa ba intituisaun estadu ninian ne'e mak krizi boot, se sira konsege rezolve problema petisionarios, IDPS rezolve ona problema Timor nian hau bele dehan sira halo milagre boot tebes, hau nia reseiu deit kampu petisionariu sai fali kampu IDP ida seluk. Hau rona katak balun lori familia ba iha ne'eba hotu keta atu sai IDP ida perigozu liu karik.

(DADA LIA): Lu Olo: "Ita nia soberania mak desidi politiku nasaun nian lao oinsa"

Oinsa deputadu balun ne'ebé dehan katak komisaun inkeritu internasional iha 2006 la klaru?

Saida mak deputadu sira koalia hodi hateten katak laiha rekomendasaun ida ne la los iha mo-mentu  ne'eba hau mak prezidenti parlamentu nasional i hau rasik mak simu relatoriu husi komi-saun inkeritu internasional  fahe hotu  tiha ba deputadu sira e tuir fali mai prosesu normal par-lamentu. Iha komisaun eventual ne'ebé forma duni hodi ba estuda no analiza dokumentu komisaun inkeritu internasional ninian iha Baucau durante semana ida nia laran sira ba estuda no lori fali mai parlamentu ne'ebé aprova liu husi rezo-lusaun ida para atu haruka ba orgaun kompetentes hanesan: prokurador jeral republika ou tribunais para atu foti pro-sesu para atu investiga. Portantu,  laiha rekomendasaun ne’e sala  hau hatene katak ne’e iha rekomendasaun liu husi parlamentu primeira seksaun.

Tan saida la fo ema Timor oan halo investigasaun ne'e, maibe tenke mai husi liur?Hau hanoin ita iha orgauns ne'ebé propriu atu halo investigasaun, mais ita hakarak ema liur ne'e atu halo investigasaun ne'e bele kredivel liu, bele boot liu, bele klaru liu para ema hotu bele hatene, ida ne'e mak ita hakarak .

Nudar eis gerilleiru, agora Timor ukun an no iha forsa internasional barak, ne'e signifika Timor seidauk kaer kuda talin?

Primeiru, luta ida be hau halo laos hau mesak deit, maibe hau ho maluk sira seluk hanesan frenti armada, frenti klandestina barak liu tan nebe fo sira nia isin no ran  mos atu bele liberta ita nia rain hanesan mos iha frenti diploma-tika. Sira ne'ebé partisipa iha frenti tolu nia hakarak mak Timor ne'e sai estadu ida ne'ebé soberanu, estadu direitu demokratiku. Kuan-du ita dehan soberanu katak kapa-sidade ne'ebé a'as tebes laiha ema ida para atu dehan tau liman fali ba iha ita nia rai ne'e. Ita nia sobe-rania mak desidi futuru politiku na-saun ne'e ninian atu lao oinsa.

Sistema  governu ita mak kria, ita nia lia ita mak halo para obje-tivu bele alkansa, Timor oan rasik mak bele hola portantu desizaun hot-hotu nebe iha ukun rasik a'an ninian pertense ba Timor Oan. Agora saida ita atu halo relasiona  prezensa forsa internasionais, ba-lun interpreta katak ida sai ha-nesan  interferensia ba soberania ba Timor Leste ninian.

Hau la hare iha anglu ida ne'e ida tamba Timor durante ukun ra-sik a'a nee iha nasaun unidas nia kopera nafatin para atu realiza pais ida ne laos dehan katak sira tama iha  para sira dehan sira mak atu foti desizaun.

Ate iha mekanismu ida altu nivel entre husi be Timor Oan ninian ho mos nasoens unidas ninian me-kanismu outonivel para atu bele iha koordenasaun laos dehan ka-tak sir mai ih ne sira mak atu hola desijaun  ba ita nia a'an rasik laos. ONU  kuandu too nia tempu atu fila, ne'e depende husi ita Timor oan nia kapasidade atu halo jes-taun ba ita nia rai atu bele kaer orgaun soberania nasional.

(KNUA): Hand Tractor husi Governu Fo Tulun Maibe Mos Kria Problema

La VIOLA

Aldeia Webaba, rai luan no potensia boot ba agrikultura; bele uza ba natar no to'os rai maran maibe, komunidade enfrenta  material produsaun ne'ebé sufisienti tamba karun no laiha asesu ba merkadu.

Iha tinan 2008 nia laran, departementu Agrikultura Distritu Covalima, halo distribusaun hand traktór ba iha Aldeia Beilaco, Suku Raime'an, Subdistritu Zumalai,  maibé material ida ne'e susar ba komunidade sira hodi asesu ba, wainhira to'os nain ruma mák hakarak utiliza hand traktór ne'e, ema ne'e tenki mos prontu atu selu haree kulit karol 2 ho ninia todan 100 kg ba operadór, wainhira natar nain ne'e haknata (panen) ninia hare.

Tuir Jose Bere (37), hanesan koordenadór Grupu Agrikultura HASULAH (Hasoru Susar La Hotu) iha Aldeia Webaba, Suku Raimean, Subdistritu Zumalai, distritu Covalima, haktuir mai Kla'ak katak Aldeia Webaba hanesan aldeia ida ne'ebé koiñesidu ho produsaun batar, uhi, hare, hudi, aifariña, fore munggu, fore keli no ai-han selseluk tan iha distritu Covalima. Iha Aldeia Webaba, ba komoditi batar tinan ida ami bele kuda dala tolu, kuda iha tempu batar tinan, batar bailoro no batar rai matak (lahan rawa-rawa).

Kestaun bo'ot ne'ebé mák ami enfrenta, mák kestaun ai-han hirak ne'ebé ami produz, ami rasik la hatene atu hodi ba los iha ne'ebé? Tamba produtu lokal (batar no ai-han uhi sira) sei dauk hetan fatin iha nivel nasional, signifika katak sei dauk iha valorizasaun ba produsaun hirak ne'e. Buat seluk ne'ebé mák Jose kestiona, sira susar tebtebes atu asesu ba informasaun husi Nasional, liu-liu polítika Ministeriu Agrikultura nian konabá ai-han hirak ne'ebé povu iha áreia remotes sira produz. Iha parte ida Governu iha polítika ba hasa'e produsaun, maibé merkado, oinsa? Karik ita hein simu nafatin ai-han husi nasaun seluk? 

Ami iha Webaba (SP II no SP I, perumahan transmigrasi), wainhira ramata produsaun, susar mai atu hodi ami nia produsaun hirak ne'e sai ba iha merkado tamba ami susar tebtebes atu asesu ba transporte. Ami susar atu asesu ba transporte tamba ami nia fatin (SP II no SP I) la iha estrada mak tama ba iha ne'ebá, tan ne'e mak halo ami susar tebtebes atu hasai ami nia produtu lokal hirak ne'ebé ami produz ba iha merkado. Kestaun transporte halo ai-han ne'ebé mák ami produz sai estraga deit. Ezemplu hanesan Batar sai fuhuk deit, hudi sai dodok estraga deit no ai-han seluk tan. Transporte alternativa ne'ebé mák ami koko hodi rezolve ami nia kestaun ne'e mák kuda, ida ne'e ba maluk ne'ebé iha kuda sei bele uza hodi fasilita tula sira nia batar mai iha estrada bo'ot, hodi nune'e sira bele hodi ba fa'an iha merkado. Maibé ba ami ne'ebé mak la iha kuda, ami tenki aluga maluk sira nia kuda, kada lao isin ida ami tenki selu ba kuda nain ho osan $ 2.00, signifika katak ami hasai ami nia produsaun karol 10, entaun ami tenki selu ba maluk ne'ebé iha kuda ka ba ema nia gerobak  ho osan $ 10.00.

Wainhira batar hirak ne'ebé mák ami konsege hasai husi SP I no SP II mai iha estrada bo'ot, ba maluk ne'ebé deit mák hakarak hodi sira nia batar ba fa'an iha merkado Maubisse, entaun nia tenki prepara tan osan $ 50.00 hodi selu kareta ba tula batar 20 karol. Wainhira iha merkado Maubisse, ami fa'an kada karol (70 kg) ho folin $ 15.00, maibé kuadu ami fa'an rahun (sukat ho lata susuben bendera nia fatin, maizomenus 1 kg), entaun karol ida ami sei hetan osan $ 17.50, ida ne'e mos ba batar ne'ebé ladun barak, kada kaleng susu ben fatin, ami fa'an ho folin $ 0.25. Ida ne'e signifika katak ami ne'ebé hanesan produtór sei la hetan benefisiu ruma husi ami nia produsaun rasik, maibé ema seluk ne'ebé la hasai kosar ba produz, nia mák hetan lukru bo'ot duke ami ne'ebé mák produz rasik ho ami nia liman.

Iha parte lahan basah (natar) ami brani kada ema ida bele halai ida-idak nia natar to'o hektar ida, maibé kestaun mai ami mák ne'e, ami susar asesu ba material produsaun nian hanesan karau ho Luku no material seluk ne'ebé bele azuda halo kama'an ami nia serbisu. Sistema serbisu ne'ebé ami establese ona iha Webaba, sistema ne'ebé kolektiva, katak ami iha grupu ida hamutuk ema nain 60 mak serbisu iha ne'ebá. Maibé tamba material produsaun nian mák la subisiente entaun ami mos la brani atu haluan (memperluas) ami nia lahan tamba ami nia forsa mák la to'o. Iha tinan 2008, Governu AMP azuda duni traktór bo'ot ba iha ne'ebá, maibé ba membru grupu ne'ebé bele selu operadór, sira ne'e mák bele utuliza tratór ne'e, maibé ba membru grupu ne'ebé mák la iha kbit hodi selu ba operadór, entaun sira sei la uza tratór ne'e.

Mekanismu atu selu ba operadór tratór, kada ema ida mák hakarak baku ninia natar to'o hektar ida, entaun nia tenki hasai osan $ 15.00, hodi selu ba operadór. Natar nain mos tenki fó han husi dader to'o loro kraik. Maibé ba membru grupu ne'ebé mák laiha kbit pasensia sira nia natar, sira nain rasik tenki tá deit ho enxada, entaun obriga sira tenki halai deit 20 metrus, atu loke luan tan sei labele tamba forsa mák la to'o. Ba maluk ne'ebé iha karau sira sei uza teknologi alternativa, hanesan aumenta luku ka uza karau deit. Maibé ba ami ne'ebé mák laiha karau, osan mos laiha atu uza hodi selu karau nia nain, entaun ami uza mák enxada, atu nune'e ami nia natar labele fuik no ami mos bele produz netik aihan ruma husi ne'ebá. Kondisaun hanesan ne'e, obriga ami halai ami nia natar ho luan ne'ebé naton deit (luan no naruk másimu 20 metrus), ida ne'e akontese tamba osan $ 20.00 to'o $ 30.00 laiha atu hodi selu karau hodi bele halai natar ne'ebé ho ninia luan hektar ida.