Grupu Haksesuk Kla'ak (Discussion Group)

Subscribe ba Kla'ak Online
Email:
Vizita grupu ne'e

17 April 2008

BENDERA MERAH PUTIH SAE IHA EIS - EDIFISIU BUPATI

efrem dos ANJOS
Sexta, 28 de Marsu iha eis-edifisiu Administradór Distrito Dili, Quintal Boot, Bedera Merah Putih ida sae iha fatin ne'ebé refere, halo populasaun sira Quintal Boot hakfodak ho akontesimentu ne'e. Polísia Distrito Dili ne'ebé hatene akontesementu ne'e too kedas iha fatin no hatun tiha bendera nasaun Indonézia, polísia sira preokupa ho se mak hasa'e bendera, no motivu saidá mak hasa'e bendeira Merah Putih, perkupasaun ne'ebe hanesan mosu iha autoridade suku ne'e nian, tan ne'e ho esforsu maka'as sira buka suspeito ba akontesimentu ne'e. Liu tiha loron ida iha dia 29 de Marsu sira konsege hetan autór nain rua. Inuvencio do Santos tinan 16, no Mario Jose Soares tinan 12, la hatene tanba saidá mak ho idade ne'ebe ki'ik sira halo asaun hanesan ne'e?.

Wainhira rona katak suspeitu hetan tiha ona, polísia Task Force kareta rua to kedas atu halo kapturasaun ba suspeito, maibé sira rasik hakfodak tanba haree kondisaun fíziku no ida suspeito nain rua ne'e labarik hela, task force nain ida koalia ho espontánia "ah hanoin ema boot, labarik ki'ik koan" depois nia fila kotuk lori hakat sai husi fatin ne'e. Polísia balun ne'ebe fo interogasaun ba labarik nain rua ne'e, sira rasik rekonese katak sira dunik mak hasa'e bendera ne'e, no husu tanba saidá mak sira hasa'e sira responde katak sira hakarak hasae deit, laiha motivu no ema ruma mak haruka.

Liu tiha interogasaun, polísia lori labarik ne'e ba ofisio polísia nian atu husu informasaun liu tan, no tuir informasaun ne'ebe kla'ak rona katak, kalan ne'e polísia lori hikas kedas labarik nain rua ba sira nia fatin.

Parte seluk, João Bosco hanesan xefi juventude suku St. Crus nian hateten katak, wainhira koalia ho labarik sira ne'e sira hateten katak, bandeira Merah Putih ne'e sira hetan iha almari ida nia laran iha fatin kos ne'ebe sira hamos atu hela ba, tanba ne'e sira foti ba hasae deit. Tanba hola parte hanesan servisu polísia nian ne'e dunik labarik sira ne'e intrega ona ba polísia.

No comments: