Grupu Haksesuk Kla'ak (Discussion Group)

Subscribe ba Kla'ak Online
Email:
Vizita grupu ne'e

17 April 2008

HALIRI: Keta Husik Povu Sai Mutun ba Vingansa Politika!

Reforma Administrativa! Ida ne'e mak palavra de ordem governu AMP nian bainhira hahu nia ukun iha tinan 2007. Iha diskursu ka dadalia ho media, ministro AMP sira sempre afirma katak tinan 2008 nudar tinan atu implementa palavra de ordem ne'e. Xefe governu AMP, Xanana Gusmao, mos repete bebeik palavra de ordem ne'e iha biban barak.

Ita hotu sai sasin duni ba ezekusaun palavra de ordem ne'e. Director instansia barak mak katik husi nia pozisaun. Hahu kedas ho Director Nacional Aprovisionamento, Gregorio da Silva. Tuir mai, Director Nacional de Terras e Propriedades, Pedro de Sousa. Ita mos rona katak, governu AMP hahu atu troka administrador distrito no sub-distrito balun. Iha ministerio balun mos prosesu reshuffle kontinua la'o.

Ita hein katak, resan atu halo reforma administrativa ne'e bazeia ba inkompetensia ka inkapasidade profesional. La'os tan vingansa politika. Sa tan, bazeia ba desgostu pessoal.

Felizmente, planu reforma administrativa sira nebe hahu ona ne'e, la dun hetan reasaun husi publiku no politiku sira iha Parlamento Nasional, maski prosesu ne'e seidauk hamosu indikador katak mudansa lideransa ne'e halo servisu nebe di'ak liu ka susesu liu estrutura anterior.

Asuntu importante nebe oras ne'e sai preokupasaun politiku barak, inklui sosiedade sivil, mak Proposta Lei Tributario nebe governu AMP propoin. Tuir esbosu lei ne'e, governu AMP propoin atu halo redusaun taxa (impostu) ho objektivu atu loke biban bisnis nebe konduzivu ba sektor privadu sira.

Argumentu nebe sai baze ba governu AMP iha proposta lei ne'e mak atu dada investidor sira husi rai-li'ur atu mai investe iha timor, hodi loke fatin servisu ba timor oan sira. Argumentu ne'e reflekte mos lamentasaun empreza ka kompanhia balun durante ne'e kona ba aplikasaun impostu nebe aas.

Bainhira halo analize jeral de'it, ita bele konsidera katak hanoin no ambisaun governu AMP nian ne'e iha resan politik nebe justifikavel. Justifikavel bainhira ita bazeia ba realidade katak, numeru servisu-laek iha timor aas tebes. Klosan timor barak mak sai ba buka servisu iha rai-li'ur hanesan, Irlanda no Inglaterra, tan fatin servisu iha rai-laran la iha. Do que haruka ka husik klosan sira ne'e ba servisu iha rai-li'ur, di'ak liu loke fatin servisu ba sira iha rai-laran.

Maibe, bainhira ita hare didi'ak impaktu husi implementasaun hanoin di'ak ne'e, mosu taridu fundamental ida. Proposta lei tributaria ne'e sei fo vantajem de'it ba empreza boot sira husi rai-liur ho kapital boot no ema sira nebe simu osan fulan-fulan. Kompanhia nasional no populasaun timor nebe barak sei moris mukit sei enfrenta situasaun ekonomika nebe difisil.

Tuir hanoin husi organizasaun sosiedade sivil balun, bainhira reforma lei tributaria ne'e implementa duni, sei halo ekonomia timor nian dependente de'it ba osan minarai nian no sasan nebe importa husi li'ur. Sasan nebe importa husi li'ur, hanesan nesesidade bazika, sei hamate produsaun agrikultura husi rai-laran. Ita sei depende de'it ba foz nebe importa husi Tailandia, Vietname ka China. La'os depende de'it, maibe ita tenke sosa foz no sasan nesesidade primaria sira ne'e ho folin nebe aas. Folin nebe la'os ita nia agrikultor sira mak determina, maibe empreza importadora mak determina.

Tuir ONG nasional La'o Hamutuk, halo redusaun taxa la'os unika solusaun atu dada investidor sira mai ita nia rain. Situasaun seguransa nebe estavel no sistema judisial nebe metin, sai mos faktor determinante atu atrai investidor sira. Sei la iha investidor ida mak hakarak mai tau nia osan ka kapital iha nasaun nebe moris hela iha Estado de Sitio no Estado de Emergencia nia laran. Mos sei la iha ema riku ida mak hakarak hit-an mai halo bisnis iha ita nia rain, bainhira ita nia sistema apropriasaun ba rai seidauk los.

Maski seguransa estavel no justisa la'o di'ak, maibe implementasaun kualker lei, inklui lei tributaria, tenke ho objectivu atu hadi'a povu Timor nia moris. La'os atu hariku de'it ema lubun oan ida no habokur de'it ema rai-seluk.

Aplikasaun lei tributaria tenke ho objektivu atu halo povu timor sai povu nebe independente duni. La'os atu halo povu Timor dependente fali ba Vietname, Tailandia, China ka Australia.

Independensia nebe Timor hetan, nudar rezultadu husi luta povu timor nebe ki'ik no mukit. Tan ne'e, ema mukit no ki'ak rai doben ne'e iha direito atu hetan benefisiu husi dezenvolvimentu nebe governu rai ne'e halo. Governu iha responsabilidade atu labele husik biban ba ema timor atu sai fali mendigo iha nia rain rasik. Keta husik povu sai mutun ba vingansa politika!

No comments: